poniedziałek, 25 lipca 2016

Nadmiar mocy produkcyjnych ? Zadłużenie ? Inwestycje publiczne poprawią samopoczucie...

Xinhua donosi że władze w Pekinie, zaniepokojone znacznym spadkiem inwestycji prywatnych, planują przeciwdziałać temu poprzez zwiększenie... inwestycji publicznych.

Potrzeba reform strukturalnych w spowalniającej chińskiej gospodarce nie tylko nie jest przez władze w Pekinie i prowincjach kwestionowana, ale wręcz promowana przez różnorodne dyrektywy, plany i wytyczne pisane przez urzędników w zadziwiającym tempie. Wiele z tych inicjatyw idzie w kierunku większej liberalizacji rynku i ograniczenia roli jaką odgrywają w gospodarce przedsiębiorstwa państwowe ze swoimi monopolami i politycznymi powiązaniami. Pomimo tych dobrych chęci fakty pokazują, że trudno jest spodziewać się od urzędników, dla których kwestia kontroli nad gospodarką i społeczeństwem wydaje się być priorytetowa, łatwego odejścia od swoich etatystycznych przyzwyczajeń.

Tymczasem ekonomiści zwracają uwagę na to, że długie lata pompowania publicznych pieniędzy w gospodarkę i nakręcanie na siłę wzrostu gospodarczego odbywa się za cenę wzrastającego zadłużenia i szybko spadającej efektywności takich inwestycji. W ostatnich siedmiu latach Chiny zadłużyły się na skalę nienotowaną dotąd w historii rozwoju gospodarczego. W wielu wypadkach zadłużenie to zostało spowodowane przez nieprzemyślane i nierentowne inwestycje, co przełożyło się na powstanie problemu nieściągalnych kredytów stanowiących w chwili obecnej znaczącą część całego długu. To powoduje, że nowe kredyty i inwestycje w coraz mniejszym stopniu przekładają się na ogólny wzrost gospodarczy. Według szacunków firmy inwestycyjnej Morgan Stanley, w latach 2003 – 2008 wzrost gospodarczy wynosił przeciętnie 11 procent rocznie, a statystycznie 1 yuan dodatkowego kredytu generował 1 yuan dodatkowego wzrostu PKB. W latach 2009-2010, przy zastosowaniu przez władze pakietu stymulacji gospodarki poprzez zwiększone inwestycje publiczne, potrzebne już były 2 yuany kredytu do osiągnięcia 1 yuana dodatkowego wzrostu PKB. W 2015 r. ten stosunek wynosił 4 yuany kredytu do 1 yuana wzrostu PKB, a w obecnym roku już 6 : 1 yuana.

Zadłużenie na szybko rozwijającym się, i promowanym przez władze, rynku obligacji wzrosło w czasie ostatniego półtora roku o ponad 50 procent i wynosi 57 bln CNY (ok. 80 % GDP).

W związku z szybko powiększającym się zadłużeniem wzrosła również spektakularnie podaż pieniądza - do 149 bln CNY, co stanowi 173% podaży pieniądza w gospodarce USA, będącej przecież o 60% większej od chińskiej.

W perspektywie długookresowej napędzanie gospodarki kolejnymi falami inwestycji publicznych nie jest możliwe do utrzymania. Opóźnianie zmiany tej sytuacji nie tylko nie rozwiąże obecnych problemów, ale jeszcze dodatkowo je pogorszy.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz